• Mărește dimensiunea fontului
  • Dimensiunea fontului normală
  • Micește dimensiunea fontului
Home Ajutor pentru incalzirea locuintei

Ajutor pentru incalzirea locuintei

Email Imprimare PDF

ACTE DOVEDITOARE

privind componenţa familiei, veniturile realizate, locuinţa şi bunurile deţinute de către persoanele singure/familiile care solicită acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei conform prevederilor O.U.G. nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, modificată şi completată prin O.G.nr.27/2013

Acte de identitate:

- C.I./B.I./C.I.P.(copii xerox);

- certificate naştere pentru copii sub 14 ani (copii xerox);

Acte privind veniturile realizate în luna anterioară depunerii cererii:

- Adeverinţă de salariu cu venitul net realizat şi menţiunea privind tichetele de masă (valoarea tichetelor);

- Cupon de: pensie, şomaj, indemnizaţie handicap, alocaţie de stat/extras cont;

- Adeverinţă de elev cu menţiunea dacă beneficiază de bursă;

- Declaraţia pe propria răspundere a membrilor familiei care nu realizează venituri şi/sau a veniturilor realizate din alte surse;

- Declaraţie pe propria răspundere privind deţinerea de depozite bancare;

- Adeverinţă de venit eliberată de Administraţia Finanţelor Publice (pentru toţi membrii familiei majori).

Acte doveditoare privind situaţia juridică a imobilului:

- contract de: vânzare-cumpărare, închiriere, comodat, concesiune, certificat de moştenitor (copii xerox).

Acte doveditoare privind bunurile mobile şi imobile - pentru toţi membrii familiei majori:

- Certificat eliberat de Serviciul Impozite şi Taxe;

- Adeverinţă eliberată de Registrul Agricol;

- Declaraţie privind deţinerea altor clădiri cu destinaţia de locuit, mijloace de transport, utilaje agricole, utilaje de prelucrare agricolă, terenuri, animale/păsări în localitatea de domiciliu sau în altă localitate.

Alte acte (după caz):

- certificat de căsătorie, hotărâre de divorţ, hotărâre încredinţare/plasament pentru minori, certificate încadrare în grad de handicap, hotărârea privind instituirea tutelei/curatelei (copii xerox)/declaraţie impunere.

- Copie contract de furnizare a energiei electrice (pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu energie electrică);

- Copie contract de furnizare a gazelor naturale (pentru solicitanţii ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale);

- Adeverinţă de la Asociaţia de locatari/proprietari din care să reiasă numărul de persoane luate în calcul la stabilirea cheltuielilor şi faptul că locuinţa este total debranşată de la sistemul centralizat de încălzire.

Ultima actualizare în Joi, 24 Octombrie 2013 08:44