• Mărește dimensiunea fontului
 • Dimensiunea fontului normală
 • Micește dimensiunea fontului
Bine ati venit pe pagina DAPS Tulcea

PROCES VERBAL DE VERIFICARE A DOSARELOR CANDIDATILOR

Email Imprimare PDF

Comisiile de organizare si examinare a candidatilor la concursul organizat de Directia de Asistenta si Protectie Sociala numita in baza Deciziei nr.1262/20.08.2015, a procedat azi, 01.09.2015, la verificarea conditiilor de inscriere a candidatilor care au depus cerere pentru SERVICIUL CRESE - Educator puericultor - 1 post (perioada determinata). Vezi documentul AICI.

Ultima actualizare în Miercuri, 02 Septembrie 2015 08:51
 

ANUNŢ Privind organizarea concursului pentru ocuparea unor funcţii contractuale de execuţie vacante şi temporar vacante din cadrul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială Tulcea

Email Imprimare PDF

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.286 din 23.03.2011, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia de Asistenţă şi Protecţie Socială, cu sediul în Tulcea, strada Isaccei nr.36, organizează concurs de recrutare, pentru ocuparea  următoarelor funcţii  contractuale de execuţie vacante şi temporar vacante, după cum urmează :

Pe perioadă nedeterminată :

1. Inspector specialitate (studii superioare); (1 post)

2. Muncitor calificat (studii generale sau medii); (1 post)

3. Îngrijitor (studii generale sau medii); (1 post)

4. Asistent medical(studii postliceale de specialitate şi aviz de liberă practică O.A.S.M.R.);

(3 posturi)

5. Asistent social (studii universitare de specialitate); (2 posturi)

6. Psiholog (studii universitare de specialitate); (2 posturi)

7. Mediator sanitar comunitar (studii medii); (1 post)

8. Mediator şcolar (studii medii); (1 post)

9. Îngrijitor (studii generale sau medii); (2 posturi)

10. Educator puericultor (studii medii); (1 post)

Pe perioadă determinată (temporar vacant):

1. Educator puericultor (studii medii); (1 post)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant, candidaţii trebuie să

îndeplinească următoarele condiţii generale, conf.art.3 al Regulamentului – cadru aprobat

prin Hotărârea Guvernului nr.286/23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare:

a) să aibă cetăţenie română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

b) să cunoască limba română,scris şi vorbit;

c) să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

f) să îndeplinească condiţiile de studii, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

g) să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiilor contractuale de execuţie vacante şi temporar vacante sunt:

Pe perioadă nedeterminată :

 

Inspector specialitate (1 post),– Compartiment Dezvoltare Relaţii Externe, Logistică, Acte

administrative şi Achiziţii

Cerinţele postului :

- studii universitare absolvite cu dilpomă de licenţă şi master studii economice.

Muncitor calificat (1 post), Serviciul Contabilitate – Compartiment Deservire

Cerinţele postului :

- studii generale sau medii;

- calificări în întreţinere clădiri şi instalaţii, zidărie;

- permis de conducere categoria B.

Îngrijitor (1 post), Cantina Municipală

Cerinţele postului:

- studii generale sau medii;

- Certificat de absolvire Noţiuni fundamentale de igienă

Asistent medical (3 posturi), Serviciul Prestaţii şi Servicii Socio-Medicale Copii – Compartiment Cabinete Medicale şi de Medicină Dentară

Cerinţele postului:

- studii postliceale de specialitate;

- aviz de liberă practică O.A.S.M.R.

Asistent social (2 posturi – 1 post cu CIM norma de lucru 8 ore/zi şi 1 post cu CIM norma de lucru 6 ore/zi), Centru Multifuncţional Sofia - Serviciul Prestaţii şi Servicii Socio-Medicale Copii

Cerinţele postului:

- studii universitare de specialitate absolvite cu dilpomă de licenţă;

Psiholog în specialitatea psihologie educaţională, consiliere şcolară şi vocaţională (2 posturi – 1 post cu CIM norma de lucru 8 ore/zi şi 1 post cu CIM norma de lucru 6 ore/zi), Centru Multifuncţional Sofia - Serviciul Prestaţii şi Servicii Socio-Medicale Copii

Cerinţele postului: - studii universitare de specialitate absolvite cu dilpomă de licenţă;

Mediator sanitar comunitar (1 post) Centru Multifuncţional Sofia - Serviciul Prestaţii şi Servicii Socio-Medicale Copii

Cerinţele postului :

- studii medii;

- curs de formare profesională cu certificat de absolvire

Mediator şcolar (1 post) Centru Multifuncţional Sofia - Serviciul Prestaţii şi Servicii Socio-Medicale Copii

Cerinţele postului :

- studii medii, filiera vocaţională – specializare mediator şcolar sau absolvent al oricărui alt profil, urmat de un curs de formare profesională cu specializarea mediator şcolar, recunoscut de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului.

Îngrijitor (2posturi) Serviciul Creşe

Cerinţele postului :

- studii generale sau medii;

- Certificat de absolvire Noţiuni fundamentale de igienă .

Educator puericultor (1 post), Serviciul Creşe

Cerinţele postului :

- studii medii;

- constituie avantaj studiile liceale pedagogice.

Pe perioadă determinată :

Educator puericultor (1 post), Serviciul Creşe

Cerinţele postului :

- studii medii;                                                                                                           - constituie avantaj studiile liceale pedagogice.

Concursul se va desfăşura conform calendarului următor:

 

- 7 septembrie 2015 termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii contractuale de execuţie vacante ( angajare pe durată nedeterminată);

- 31 august 2015 termenul limită pentru depunerea dosarelor pentru funcţii contractuale de execuţie temporar vacante (angajare pe durată determinată);

- 17 septembrie 2015 ora 10.00 – proba scrisă;


- 23 septembrie  2015 ora 10.00 – proba interviu.

 

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul instituţiei din strada Isaccei nr.36 şi pe site-ul Direcţiei de Asistenţă şi Protecţie Socială. Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul instituţiei şi la telefon 0240/513641, interior 104, Compartiment Resurse Umane şi Protecţia Muncii.

BIBLIOGRAFIE - Pentru ocuparea postului de inspector specialitate, în cadrul Compartimentului Dezvoltare Relaţii Externe, Logistică, Acte administrative şi Achiziţii

1. Lg. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

2. Lg. 52/2003 – privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

3. Lg. 544/2001 – privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare;

4. O.G. 27/2002 – privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

5. Lg. 292/2011 – Legea Asistenţei Sociale;

6. O.U.G. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

7. H.G. 925/2006 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

8. O.U.G. 30/2006 – privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;

9. H.G. 921/2011 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a OUG 30/2006 privind funcţia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

10. H.G. 71/2007 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în O.U.G. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

11. H.G. 1660/2006 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publice prin mijloace electronice din O.U.G. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

12. Ordinul ANRMAP 509/2011 – privind formularea criteriilor de calificare şi selecţie;

13. Ordinul ANRMAP 302/2011 – privind aprobarea formularelor standard ale Procesului – verbal al şedinţei  de deschidere a ofertelor şi Raportului procedurii, aferente procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

14. Instrucţiuni ANRMAP 1/2013 – emise în aplicarea prevederilor art. 188 alin . (2) lit. d) şi art. 188 alin. (3) lit. c) din OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

15. Ordin 543/2366/1446/1489/1441/879/2013 – pentru aprobarea Ghidului privind principalele riscuri identificate în domeniul achiziţiilor publice şi recomandările Comisiei Europene ce trebuie urmate de autorităţile de management şi organismele intermediare în procesul de verificare a procedurilor de achiziţii publice;

16. Ordin 946/2005 - pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial, cuprinzând standardele de control intern/managerial la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

 

BIBLIOGRAFIE - Pentru ocuparea postului de muncitor calificat în cadrul Compartimentului Deservire

1.H.G. 1091/2006 -  Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

2.Legea 319/2006 - Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

3.H.G. 924/2005 – Privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;

4.Legea 477/2004 - Privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

BIBLIOGRAFIE - ÎngrijitorCantina Municipală

1.H.G. 924/2005 Privind aprobarea Regulilor generale pentru igiena produselor alimentare;

2.H.G. 1091/2006 Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

3.Legea 319/2006 Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

4.Legea 208/1997 Privind cantinele de ajutor social;

5.Legea 477/2004 Privind codul de conduită a personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice.

BIBLIOGRAFIE - Asistent  medical - Compartiment Cabinete medicale şi de medicină dentară

1. Marcean C, Mihăilescu V. “Puericultură și pediatrie”, RCR Print, București 2004

2. Bocarnea C. “Boli Infecţioase și epidemiologice”, Editura Info-Team 1999

3. F.Chiru; G.Chiru; L.Moraru: “Ingrijirea omului bolnav si a omului sanatos”, - Ed.Cison;

4. Mincu M, Cocora D “Igiena”, Editura Universul, București 2000.

5. Ordin nr. 5298/1668/2011 pentru aprobarea  Metodologiei privind examinarea stării de sănătate a preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate, privind acordarea asistenţei medicale gratuite şi pentru promovarea unui stil de viaţă săsnătos.

6. Ordin nr. 653/2001 privind asistenţa medicală a preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7. Ordinul MSP nr.1563/2008 pentru aprobarea listei alimentelor nerecomandate preșcolarilor și școlarilor și a principiilor care stau la baza unei alimentații sănătoase pentru copii și adolescenți.

TEMATICĂ - Asistent  medical - Compartiment Cabinete medicale şi de medicină dentară

1. Îngrijirea copilului sănătos în diferite perioade ale creșterii și dezvoltării.

2. Comunicarea cu copilul.

3. Îngrijirea copilului în colectivitate.

4. Riscurile și prevenirea accidentelor în copilărie.

5. Alimentația copilului mic, a preșcolarului, școlarului și a adolescentului.

6. Îngrijirea copiilor cu boli ale aparatului respirator.

7. Îngrijirea copiilor cu boli digestive.

8. Îngrijirea copilului cu diabet  zaharat.

9. Îngrijirea copilului în diferite cazuri de accidente.

10. Criza de astm bronșic: factori determinanți și predispozanți, simptomatologie, conduit de urgență.

11. Boli infecțioase și epidemiologice- meningitele.

12. Recoltarea produselor biologice și patologice.

13. Entorsele;

14. Condițiile igienico-sanitare din instituțiile de învățământ și influența lor asupra stării de sănătate a elevilor și a randamentului școlar.

15. Oboseala școlară.

16. Aprecierea stării de sănătate la copil.

BIBLIOGRAFIE - Asistent Social - Serviciul Prestaţii şi Servicii   SocioMedicale Copii - Centru Multifuncțional Sofia

1.LEGEA  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

2.LEGEA nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale;

3.ORDONANŢA nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare;

4.LEGEA nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

5.ORDINUL nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;

6.  ORDINUL  nr.  95/ 2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru   privind  colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia   copilului şi  serviciile publice de asistenţă socială/persoane cu atribuţii de asistenţă   socială, în  domeniul protecţiei drepturilor copilului;

7.ORDINUL nr. 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în   care aceştia se află la muncă în străinătate;

8. ORDINUL   31 /2015 pentru aprobarea Instructiunilor privind completarea fiselor de autoevaluare pentru serviciile destinate prevenirii separarii copilului de parintii sai, precum si pentru realizarea protectiei special a copilului separate, temporar sau definitive, de parintii sai

9.LEGEA  nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;

10.HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr.118/2014 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale.

BIBLIOGRAFIE - Psiholog - Serviciul Prestaţii şi Servicii   Socio – Medicale Copii - Centru Multifuncțional Sofia

 1. LEGEA nr .213/2004 – privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de libera practica, infiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Psihologilor din Romania , cu modificările și completările ulterioare;
 2. Hotarârea Guvernului nr. 788/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 213/2004;
 3. LEGEA  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
 4. LEGEA nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale;
 5. LEGEA nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;
 6. Codul deontologic al profesiei de psiholog.

 

BIBLIOGRAFIE - Mediator sanitar comunitar - Serviciul Prestaţii şi Servicii   Socio – Medicale Copii - Centru Multifuncțional Sofia

1.LEGEA  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

2.LEGEA nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale;

3.LEGEA nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

4.Ordinul nr. 619 din 14 august 2002 al Ministerului sănătăţii şi familiei pentru aprobarea funcţionării ocupaţiei de mediator sanitar şi a Normelor tehnice privind organizarea, funcţionarea şi finanţarea activităţii mediatorilor sanitari în anul 2002, M.O. nr. 655/3 sept. 2002;

BIBLIOGRAFIE - Mediator școlar - Serviciul Prestaţii şi Servicii   Socio – Medicale Copii - Centru Multifuncțional Sofia

1.LEGEA  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

2.LEGEA nr. 292/2011 Legea asistenţei sociale;

3.LEGEA nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată;

4.O.M.E.C.T. 1539/ 19.07.2007 privind normele de încadrare şi de activitate ale mediatorului şcolar;

5.Legea 1 /2011 – Legea Educaţiei Naţionale;

6.Ghidul mediatorului (pentru comunităţi cu rromi), Gheorghe Sarău, Elena Radu, UNICEF. – Bucureşti: Vanemonde, 2011.

BIBLIOGRAFIE - ÎngrijitorServiciul Creşe

-ORDINUL 1955/1995 PRIVIND APROBAREA NORMELOR DE IGIENĂ ÎN UNITĂŢILE PENTRU OCROTIREA EDUCAREA ŞI INSTRUIREA COPIILOR ŞI TINERILOR;

-LEGEA 215/2001 PRIVIND ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ REPULICATĂ;

-LEGEA 263/2007 PRIVIND ÎNFIINŢAREA ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA CREŞELOR;

-NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ -2013-Sunmed;

-NOŢIUNI FUNDAMENTALE DE IGIENĂ-2010-Medic primar epidemiolog-Militaru Laurenţia;

-EDUCAŢIA CENTRATĂ PE COPILUL 0-3ANI PROGRAMUL STEP BY STEP

CAP:  II, IV, V, XIII .

 

BIBLIOGRAFIE - Educator puericultorServiciul Creşe

 

-LEGEA 263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor;

-LEGEA 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului republicată;

-LEGEA 215/2001 privind administraţia publică locală  republicată;

-EDUCAŢIA CENTRATĂ PE COPILUL 0-3 ANI PROGRAM STEP BY STEP(1999-ELEANOR STOKES SZANTON);

-EDUCAŢIA TIMPURIE ÎN ROMÂNIA(2002-coordonatori: Ecaterina Stativă şi Carmen Anghelescu)

 

 

Anunţ cumpărare directă

Email Imprimare PDF

Anunţ de cumpărare directă, Achiziţii servicii de proiectare tehnică, taxe, avize şi autorizaţii pentru reabilitarea imobilului situat pe Aleea Mugurel, nr.3, aferent proiectului CENTRUL DE ÎNGRIJIRE, SUPRAVEGHERE ŞI EDUCAŢIE TIMPURIE SIBELL. Pentru ANUNŢ click AICI.

Caietul de sarcini privind achiziţia de Servicii de Proiectare tehnică, taxe, avize şi autorizaţii pentru reabilitarea imobilului situat în Aleea Mugurel, nr.3, aferent proiectului Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie Sibell, Programul RO11 - Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa personală, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014. Pentru CAIETUL DE SARCINI click AICI.

Fiecare ofertant care participă la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică are obligaţia de a prezenta formularele şi modelele completate în mod corespunzător şi semnate de persoane autorizate. Pentru MODELELE DE FORMULARE click AICI.

Contractul de servicii de Proiectare tehnică, taxe, avize şi autorizaţii pentru reabilitarea imobilului situat în Aleea Mugurel, nr.3, aferent proiectului Centrul de Îngrijire, Supraveghere şi Educaţie Timpurie Sibell, Programul RO11 - Promovarea egalităţii de gen şi a echilibrului între viaţa profesională şi viaţa personală, finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European 2009 - 2014. Pentru CONTRACTUL DE SERVICII click AICI.

Ultima actualizare în Joi, 11 Iunie 2015 12:56
 

DAPS Tulcea

Email Imprimare PDF

Directia de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea s-a infiintat incepand cu data de 01.04.2003, ca serviciu public cu personalitate juridica in subordinea consiliului local, conform Hotararii nr. 82/28.03.2003 a Consiliului Local al Municipiului Tulcea.

 • Adresa: Str. Isaccei nr. 36
 • Localitate: Tulcea
 • Judet: Tulcea
 • Cod Postal: 820228
 • Telefon: 0240/513641
 • Fax: 0240/536641

Mai multe informatii gasiti aici ...

...........................................................

Cantina Municipala Tulcea aflata in subordinea Directiei de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea, asigura beneficiarilor doua mese pe zi si are o capacitate maxima de 400 persoane.

 

 • Adresa: Str. Viticulturii nr. 8 
 • Localitate:Tulcea
 • Judet:Tulcea
 • Telefon:0240/534170

Mai multe informatii gasiti aici ...

...........................................................

Centrul de zi pentru copii « Pasi spre lumina » a fost deschis de catre Directia de Asistenta si Protectie Sociala  Tulcea, cu scopul reducerii abandonului scolar, stimularii finalizarii invatamantului obligatoriu, imbunatatirii ratei succesului scolar, ameliorarii conditiilor de viata a copiilor ce fac parte din familii defavorizate.

 • Adresa: Str. 14 Noiembrie nr. 14
 • Localitate:Tulcea
 • Judet:Tulcea
 • Cod Postal:820009
 • Telefon:0240/513014

Mai multe informatii gasiti aici ...

...........................................................

Cresele aflate in subordinea Directiei de Asistenta si Protectie Sociala Tulcea sunt in numar de patru. Cresa nr. 1 si 3 sunt amplasate in zona centrala a Municipiului Tulcea, Cresa nr.6 in zona de vest (industriala) a Municipiului iar Cresa nr.9 pe str. Babadag BL.B4, avand cate o capacitate de :

 • Cresa nr. 1 cu program de zi - 50 locuri;
 • Cresa nr. 3 cu program saptamanal -50 locuri;
 • Cresa nr. 6 cu program de zi - 50 locuri;
 • Cresa nr. 9 « Arabela » cu program de zi - 36 locuri.

Mai multe informatii gasiti aici ...

...........................................................

Centrul Social de Urgenta Phoenix, serviciu comunitar fara personalitate juridica,  aflat in subordinea Directia de Asistenta si Protectie Sociala  Tulcea, infiintat prin proiectul "Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fara adapostare prin crearea de centre sociale de urgenta", selectat si aprobat prin Ordinul MMFES nr. 705/26.09.2006.

 • Adresa: Str. Navalistilor nr. 13
 • Judet:Tulcea
 • Cod Postal:820009
 • Telefon:0240/534267, 0747072434